Verslag van informatie- en inspraakavond Ontwerp-Tracé besluit Haak

Verslag van informatie- en inspraakavond Ontwerp-Tracé besluit Haak om Leeuwarden op 11 juni jl. in It Holt te Deinum

Het projectbureau “Haak om Leeuwarden” had d.m.v. tekeningen en animatie voorstellingen een keurige en overzichtelijke presentatie gemaakt m.b.t. De Haak en onderliggend wegennet.
In de gepresenteerde plannen zagen we veel wensen van Deinum terugkomen, zoals de fietsbrug over het Van Harinxmakanaal, weghalen van brug met taluds, verwijderen van Westergo wei, herstel van land schap tussen Deinum en Marssum, vervanging van de Ljochtewei door een landbouwweg langs het spoor.
Voor Deinum, namens Haak & Oog en Dorpsbelang, spraken R. van der Werf en E. Tamminga in op het Ontwerp-Tracé besluit. Zij pleitten voor een fietspad langs de nieuwe landbouwweg naar Leeuwarden en brachten hun zorg over m.b.t. beschikbaar budget voor landschapsherstel en het tijdstraject waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd (zuidelijk en noordelijk deel dienen tegelijk te worden uitgevoerd). Tevens pleitten ze om herstel van het landschap zoveel mogelijk gelijktijdig met de werkzaamheden van de Haak uit te voeren.

Andere insprekers, zoals bijv. werkgroep Bim/Bom benadrukten het verlies aan natuurgebied in de recht verkavelde Middelzee polder. Begrijpelijk. Jammer was dat geen van deze sprekers melding maakte van het prachtige natuurgebied tussen Marssum en Deinum dat straks met het weghalen van de drukke Westergowei, weer helemaal wordt hersteld als oorspronkelijk kwelderlandschap. Een gebied waarin de enig nog bestaande Middelzee slenk loopt (Marssumer vaart). Waar Marssummer vaart en Ballensvaart samenkomen en ook het Bisschopsrak loopt. Een gebied dat geen polder verkaveling kent en veel diverser is dan het Middelzee gebied. Met de Haak tegen het industrieterrein van Leeuwarden aan en met het verwijderen van de Westergowei ontstaat er een ononderbroken gebied tot aan Dronrijp, een gebied wat Geert Mak zeker aan zal spreken.