Presintaasje fan it boekje “Om de Tsjonge hinne”

Útnoeging oan alle ynwenners fan Blessum, Boksum, Deinum en Hilaard

Presintaasje fan it boekje “Om de Tsjonge hinne”

op 6 maart 2013 om 20 oere, yn Doarpshûs “It String” fan Boksum
(meer…)