It Klaverblêd spilet: It bêd fan A oant sêd

Freed 31 maart: 20:00 oere - it Holt Deinum Sneon 1 april: : 20:00 oere - it Holt Deinum Kaarten reservearje: it.klaverbled@gmail.com