Deinum

Ferslaggen

 

– Ferslach fan de bestjoerstafel jannewaris 2014

14-0114 Van de bestuurstafel van Dorpsbelang De Eendracht Deinum

 

– Ferslach fan de ledegearkomste fan doarpsbelang op 6 april 2011

userfiles/ferslach jiergearkomste 6 april 2011.pdf

 

– Koart ferslach fan de ledegearkomste fan doarpsbelang 2010

userfiles/file/Koart ferslach fan de ledegearkomste fan doarpsbelang 202010.pdf

 

– Koart ferslach fan de jiergearkomste Doarpsbelang “de Eendracht” op woansdei 15 april 2009

userfiles/koart ferslach jiergearkomste 2009.pdf

userfiles/ferslach jiergearkomste 2009.pdf

 

– Ferslach fan de jiergearkomste Doarpsbelang “de Eendracht” op woansdei 9 april 2008

userfiles/file/ferslach DB ledegearkomste 2008.pdf.

 

– Ferslach fan de jiergearkomste Doarpsbelang “de Eendracht” op woansdei 11 april 2007.

userfiles/Oantekens fan de jiergearkomste.pdf.