Deinum

Wurklist

Jo fine hjirre ynformaasje oer wat der te dwaan is yn Deinum.
U vindt hier informatie over wat er is beleven is in Deinum.

It is oan te rieden om, foardat jo as ferieniging in aktiviteit fêst lizze,
kontakt op te nimmen mei Jitsche van der Meer, til. 2542348.
Sa is foar te kommen dat der te folle op deselde tiid bart.
Hja soarget der dan ek foar dat it berjocht opnommen wurdt yn ‘e wurklist.

De wurklist ûnstiet mei tank oan de Klaver Trije.

Maand: Jaar:
« Vorige December 2019 Volgende »
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Koffie uurtje yn de FjouwerKoffie uurtje yn de Fjouwer

Tijd: 10:00


13
14
* Ald papier (SF Deinum)Ald papier (SF Deinum)

Tijd: 10:00


* Winterconcert AdvendoWinterconcert Advendo

Tijd: 20:00

in de St. Janskerk te Deinum Wintermuziek van modern tot klassiek

15
16
17
* Mamma Café - Heechpaed 9Mamma Café - Heechpaed 9


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31