Deinum

Wurklist

Jo fine hjirre ynformaasje oer wat der te dwaan is yn Deinum.
U vindt hier informatie over wat er is beleven is in Deinum.

It is oan te rieden om, foardat jo as ferieniging in aktiviteit fêst lizze,
kontakt op te nimmen mei Jitsche van der Meer, til. 2542348.
Sa is foar te kommen dat der te folle op deselde tiid bart.
Hja soarget der dan ek foar dat it berjocht opnommen wurdt yn ‘e wurklist.

De wurklist ûnstiet mei tank oan de Klaver Trije.

Maand: Jaar:
« Vorige Januari 2020 Volgende »
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
* Koffie uurtje yn de FjouwerKoffie uurtje yn de Fjouwer

Tijd: 10:00


10
11
* Ald papier (It Sipeltsje)Ald papier (It Sipeltsje)

Tijd: 10:00


12
13
* Koeke-aksje FûgelwachtKoeke-aksje Fûgelwacht

Sjoch ek side 27 nije Klaver Trije

14
* Koeke-aksje FûgelwachtKoeke-aksje Fûgelwacht

Sjoch ek side 27 nije Klaver Trije

15
* Koeke-aksje FûgelwachtKoeke-aksje Fûgelwacht

Sjoch ek side 27 nije Klaver Trije

16
* Koeke-aksje FûgelwachtKoeke-aksje Fûgelwacht

Sjoch ek side 27 nije Klaver Trije

17
* Koeke-aksje FûgelwachtKoeke-aksje Fûgelwacht

Sjoch ek side 27 nije Klaver Trije

18
* Koeke-aksje FûgelwachtKoeke-aksje Fûgelwacht

Sjoch ek side 27 nije Klaver Trije

19
20
21
* Mama caféMama café

Heechpaed 9 yn Deinum

22
23
* Koffie uurtje yn de FjouwerKoffie uurtje yn de Fjouwer

Tijd: 10:00


24
25
26
27
28
29
30
31