Deinum

Wurklist

Jo fine hjirre ynformaasje oer wat der te dwaan is yn Deinum.
U vindt hier informatie over wat er is beleven is in Deinum.

It is oan te rieden om, foardat jo as ferieniging in aktiviteit fêst lizze,
kontakt op te nimmen mei Jitsche van der Meer, til. 2542348.
Sa is foar te kommen dat der te folle op deselde tiid bart.
Hja soarget der dan ek foar dat it berjocht opnommen wurdt yn ‘e wurklist.

De wurklist ûnstiet mei tank oan de Klaver Trije.

Maand: Jaar:
« Vorige April 2020 Volgende »
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
* St. Jan -sûdlike TsjerkemuorreSt. Jan -sûdlike Tsjerkemuorre

Tijd: 14:00

De plakette as oantinken oan Douwe Wytsma wurdt befêstige op de sûdlike Tsjerkemuorre.

18
19
20
21
* Filmjûn Fûgelwacht- it StringFilmjûn Fûgelwacht- it String

Tijd: 19:45

40 jier filmjûn, yn dit jubileumjier binne we der yn slagge om in topper op fotogebiet fêst te lizzen. Rommert Cazemier ût Drachten nimt ûs mei nei in ryk fûgelgebiet, mei nammen de Lauwersmar.

* Jiergearkomste DoarpsbelangJiergearkomste Doarpsbelang

Tijd: 20:00


22
23
24
25
26
27
28
29
30