Deinum

Wurklist

Jo fine hjirre ynformaasje oer wat der te dwaan is yn Deinum.
U vindt hier informatie over wat er is beleven is in Deinum.

It is oan te rieden om, foardat jo as ferieniging in aktiviteit fêst lizze,
kontakt op te nimmen mei Jitsche van der Meer, til. 2542348.
Sa is foar te kommen dat der te folle op deselde tiid bart.
Hja soarget der dan ek foar dat it berjocht opnommen wurdt yn ‘e wurklist.

De wurklist ûnstiet mei tank oan de Klaver Trije.

Maand: Jaar:
« Vorige November 2017 Volgende »
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
    1
2
* AllerzielenAllerzielen

Wereldwijd worden op 2 november, Allerzielen, de doden herdacht.

3
4
5
6
7
8
9
* Dag van de mantelzorgDag van de mantelzorg


10
* Klaverjassen kantine SF DeinumKlaverjassen kantine SF Deinum

Tijd: 20:00


11
* Ald papier (SWS Twaspan)Ald papier (SWS Twaspan)

Tijd: 10:00


12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
* Spultsjes foar de 55+ Ons HuisSpultsjes foar de 55+ Ons Huis

Tijd: 14:00


30