Deinum

Wurklist

Jo fine hjirre ynformaasje oer wat der te dwaan is yn Deinum.
U vindt hier informatie over wat er is beleven is in Deinum.

It is oan te rieden om, foardat jo as ferieniging in aktiviteit fêst lizze,
kontakt op te nimmen mei Jitsche van der Meer, til. 2542348.
Sa is foar te kommen dat der te folle op deselde tiid bart.
Hja soarget der dan ek foar dat it berjocht opnommen wurdt yn ‘e wurklist.

De wurklist ûnstiet mei tank oan de Klaver Trije.

Maand: Jaar:
« Vorige Oktober 2017 Volgende »
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
            1
2
3
4
5
* Ôfskie fan gem. MenameradielÔfskie fan gem. Menameradiel

Tijd: 15:30

Ôfskie fan gem. Menameradiel en "Us Jier" yn gemeentekantoor fan Menaam (15:30 - 17:00).

6
7
* MysteryspelMysteryspel

Tijd: 20:15

20 jaar Mysteryspel !! Zaterdag 7 oktober 2017, voor 10 t/m 15 jaar Inleg € 2,50 pp. Start Gymzaal Deinum, 20:15 uur

8
9
10
11
* Spultsjes foar de 55+ Ons HuisSpultsjes foar de 55+ Ons Huis

Tijd: 14:00


* Suteljûn Kalinder Doe en NoSuteljûn Kalinder Doe en No

Tijd: 18:00

Op 'e jûn fan 11 oktober wurdt jo fan 18:00 oere ôf de nije kalinder fan it jier 2018 oanbean foar € 5.00

12
13
14
* Ald papier (SF Deinum)Ald papier (SF Deinum)

Tijd: 10:00


15
16
17
18
19
20
* KlaverjassenKlaverjassen

Tijd: 20:00

Klaverjassen in de kantine van SF Deinum

21
22
23
24
25
26
27
28
29
* Wintertijd gaat inWintertijd gaat in

Tijd: 03:00

Najaar: Klok een uur terug zetten, van 03:00 naar 02:00 uur

30
31