Deinum

Dorpsvernieuwing

Deinum, januari 2005

Op een net zo’n grijze en droeve dag, als waarop de foto’s werden genomen om de gemeente te overtuigen, dat het droevig gesteld was met het laatste (en nog niet vernieuwde) deel van de Sint Janswei, werd op zaterdag 29 januari 2005 de dorpsvernieuwing van het ‘oude Deinum’ geopend door burgemeester van Delft.

Met enkele toespraken, het ontbloten van weer nieuwe plannen; de zogenoemde ‘Takomst fisy Deinum’, het symbolisch door een dorpsbeeld van vroeger stappen door de eerste burger van Menaldumadeel, vierden zo’n 100 oudere en jongere Deinumers het einde van een project wat tussen 1997 en 2005 plaats vond.
Langs de route waren enkele foto’s uitvergroot om aan te tonen hoe het er eerst uit zag, en om te legitimeren waarom enkele Deinumers het initiatief namen om in 2002 enkele Gemeenteraadsleden een boekje met plannen aan te bieden, om ook het laatste deel van de Sint Janswei en de Bûterhoeke aan te pakken. En met succes. Er ontstonden al in 1990 ideeën voor een totale dorpsvernieuwing van oud-Deinum, door gebruik te maken van de wet ‘Stads en Dorpsvernieuwing’ uit 1985 waardoor Menaldumadeel in 1988 een algemeen plan schreef voor haar gemeente. De heren H. Praamstra, H. v/d Zee en J. de Boer stonden hiervoor aan de basis, zodat er in 1997 begonnen werd met het vernieuwen van de oostelijke kant van St. Janswei.

Toen er aan het riool was gewerkt, nieuwe ‘oude’ straatlantaarns gekomen waren en in plaats van asfalt nu de weg om de kerk voor een gedeelte met klinkers werd bestraten, was het voor de gemeente eerst zaak om naar andere dorpen te kijken. Onder andere Beetgumermolen. Bovendien ‘moest’ Deinum, met het kerkhek en kerkmuur aan de slag. Maar dat was, een prima invulling van een ‘dorpsvernieuwingsloze’ periode.

Toch was de klus nog niet geklaard. Epie Tamminga, lid van de vereniging voor dorpsbelangen ‘de Eendracht’, pakte het op. En dat heeft te maken met, zoals hij het zelf zegt: ‘dat ik graach wat mei kompjûters omprutse mei’. Er werden in 2001 plannen gemaakt, om het westelijke en noordelijke gedeelte van de Sint Janswei en het aangrenzende gedeelte van de Ijsbaan aan te pakken, en zo veel mogelijk in de zelfde stijl in te richten als het Heechpaed en de rest van de St. Janwei. Tamminga maakte enkele (technische) overzichten, van de oude en gewenste nieuwe situatie. Gewenst, omdat direct aanwonenden in dit proces werden betrokken. Geld was vanuit de gemeente/ provincie eerst een probleem, maar doordat het initiatief (Tamminga) vanuit het dorp kwam en door dat er bij de gemeente (W. Feddema) creatief werd gezocht naar subsidies, werden de POP gelden aangesproken, een Europese subsidie die staat voor Plattelands Ontwikkelings Programma.
Eind 2003 was er groen licht om het af te ronden, begin 2005 was er de feestelijke opening.

In een redelijke volle Sint Janskerk, werd omstreeks 14.30 uur tevens bekendgemaakt, wat de uitkomst was van de enquête over de toekomst van Deinum. Hiervoor zijn zo’n 200 enquêtes terug gekomen. De werkgroep, bestaande uit J. van der Meer, A. Terpstra, E. Tamminga, E. Meetsma en A. Hettinga doet een advies.

De werkgroep neemt direct stelling door de ‘Haak om Leeuwarden’ zo ver mogelijk bij het dorp vandaan te willen hebben, omdat ‘het nergens in Nederland zo is dat een 4-baansweg een dorp doorkruist’. Dit houdt in dat Deinum aan de oostelijke kant tot deze Haak, tot 2015 door kan bouwen tot zo’n 1500 inwoners. Om zo de ouderen en jongeren voor Deinum te behouden en scholen, verenigingen en middenstand hun bestaansrecht voor een langere tijd te garanderen. Een mooi streven dus. Burgemeester van Delft geeft wel aan, dat het de bedoeling is om qua woningbouw langzaam te ontwikkelen en dat er een procedure wordt afgesproken om de toekomstvisie aan te pakken.

Maar ze kent ‘de volhardendheid van de Deinumers’ en geeft eerlijk toe dat ze na het zien van de plannen van de laatste dorpsvernieuwing, eerst twijfels te hebben gehad op een goede afloop. Toch concludeert ze op deze winterse middag, dat het allemaal goed gekomen is en geeft dan ook een groot compliment aan de initiatief nemers en aan de Koninklijke Sjouke Dijkstra, voor het uitvoeren van de dorpsvernieuwing.

Ook wethouder Lute Pen, benadrukt blij te zijn ‘mei de minsken dy’t it plan hjirre útwurke hawwe’.De uitkomsten van de ‘takomstfisy’ zullen vast nog verschijnen op www.deinumdorp.nl
Een van de aardige nieuwtjes is dat er geprobeerd zal worden om het openlijke karakter van de terpafgravingen, rond de kerk en de open structuur aan de west kant van Deinum, in aanmerking te laten komen voor een wettelijke beschermde status, als zijnde Cultureel Erfgoed. Wat een mooi vooruitzicht is voor de komende jaren, en waardoor dorpsbelang Deinum zich zelf voldoende handvaten geeft om ook de komende jaren Deinum, op zijn allermooist (blijvend) naar voren te laten komen!