Deinumer Kampioenskip Sjoelen

zondag 27 maart 2011

Sneon 26 maart, de dei fan it Deinumer Kampioenskip Sjoelen

It wie fjouwer oere noch net sa drok bij de kantine.
Noch wat lêste fuotballers, kuorbalsupporters en ja hear de earste sjoelers wienen der ek al.
Doe’t de kuorballers harren wedstriid útspile hienen, waard it al drokker en hie Kor 40 sjoelers op papier.
Der waard fûleindich striden en geandewei de striid lûder raasd, foaral doe’t der wolris ien 140 punten helle.

Uteinlik bleaunen yn de winnersronde trije minsken oer en koene de prizen ferdield wurde:

1e Otto-Jan Leeverink,

2e Albert-Douwe Spoelman,

3e Pytsje Feikjen Pasma.

Bij de ferliezersronde ek trije minsken dy’t in pryske hienen:
1e René Olijnsma,

2e Jannie de Vries,

3e Sjefiek Karamali.

De measten wiene it der wol oer iens, dit koe wol faker. Ek gean der al praatsjes rûn om in skippybal race te hâlden. We wachtsje it ôf………………..

Hâld de Klaver Trije, de Spartaan en alle oare nijsbronnen mar yn ‘e gaten.