Earste ljipaai fûgelwacht Boksum e.o.

donderdag 24 maart 2011

Op 18 maart 2011 om 16.42 is it earste aai fûn fan ús fûgelwacht .

It waard fûn troch Albert Douwe Spoelman út Deinum.

It aai waard trasearre op in stik maislân besiden de Tsjusterewei.

Albert Douwe ( 15 jier ) is der mei de jongste finer yn it 21 jierrich bestean fan de fûgelwacht.

Sa as gebrûklik is it aai lottere en de tillefoan is kontrolearre .

Alles wie yn oarder.

Op de neisoarchgearkomst sil de lokkige finer de ‘’Henk Spoelstra ‘’ wikselbeker oerhandicht wurde.

‘’Klaver Trije “ sil him in fûgelboek oanbiede.

Ús lokwinsken oan Albert Douwe .

Foar it bestjoer ,

Siep Tilma