Kalinder 2015

donderdag 18 september 2014

Yn kleur mei tekeningen fan Marten Kuiphoff

Te keap op tiisdei 7 oktober foar € 6,00 it stik

Tusken 18.00 en 20.00 oere komme wy by jo del, dernei binne de kalinders te krijen bij de wurkgroepleden oan hûs.

Tel. 058.2542226 of 058.2541418
Email: r.visser50 @ upcmail.nl