Klaver Trije en Corona

zondag 19 april 2020

Oan de lêzers fan Klaver Trije

Yn ferbân mei it koroana firus komt de Klaver Trije yn ‘e moanne maaie net út.

Der is net folle nijs sa ‘t jo wol begripe en in Klaver Trije mei allinne advertinsjes fine wy neat, ek al binne wy tige wiis mei ús advertearders.

Wy hoopje dat jo dit begripe en …..der komme grif wer bettere tiden.

Foar no, genietsje fan it moaie waar en bliuw sûn.

♣♣♣

In verband met het corona virus komt de Klaver Trije in de maand mei niet uit.

Er is bijna geen nieuws zoals u zult begrijpen en een Klaver Trije met alleen advertenties vinden we niets, ook al zijn wij erg blij met onze adverteerders.

Wij hopen dat u dit zult begrijpen en….er komen vast betere tijden.

Voor nu, geniet van het mooie weer en blijf gezond.