Koartebaan wedstriden 10 oan te mei 18 jier

zondag 14 februari 2010

IIsclub it Sipeltsje hâldt woansdei te jûn (17 februaris) koartebaan wedstriden foar de jeugd fan 10 o/m 18 jier. Opjaan kin fergees om 19:00 oere op de iisbaan by it hokje.

 

IIsclub it Sipeltsje organiseert woensdagavond 17 februari kortebaan wedstrijden voor de jeugd van 10 t/m 18 jaar. Aanmelden is gratis om 19:00 uur op de ijsbaan by het hokje.