GEANNULEERD WEGENS ZIEKTE! Theatergroep Fjoer speelt op ’t Holt

maandag 8 februari 2016

UPDATE: Wegens ziekte is het theaterstuk ‘Wyt is it nije Swart” geannuleerd.

Theatergroep Fjoer speelt op vrijdag 12 februari in ’t Holt. Deze semi-professionele acteurs spelen een komisch stuk. Een korte omschrijving in het Fries (het stuk is gespeeld in het Frysk):

Wy binne yn it âlderlik hûs. It moat leech want mem is ferstoarn. Trije susters moatte alle saken regelje. Annaleen ( de âldste) wie eartiids dûnseres en hat no har eigen dûnsskoalle. Marie (de middelste) wachtet mei smert op de prins op it wite hynder. Jessy( de jongste)is in widdo mei twa bern. De taspraak,de muzyk,de kaarten:alles moat perfekt wêze.

Mar wat de iene wol,wol de oare net of oars. Laitsje kinne we om de dingen dy’t sa werkenber binne. Dêrûnder is de iensumens fan allegearre.

Hoe se dêr in deal mei slute litte Annaleen (Baukje, toevallig de moeder van Deinumer Tarek Laarif), Marie (Henny)en Jessy (Annemarie) jimme sjen. It wurdt in bjusterbaarlik moaie jûn!

programma

 

 

De entree bedraagt €12,50, kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar.