Uitnodiging jaarvergadering it Sipeltsje 23 november

vrijdag 18 november 2011

Beste schaatsers, schaatsliefhebbers en anderen belangstellenden,

Hierbij nodigt Iisferiening it Sipeltsje iedereen van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en een gezellige ‘3e helft’ op woensdag 23 november 2011 om 20.00 uur in het museum bij Piet Heeringa, Sint Janswei 3, Deinum.

Agenda ledenvergadering Iisferiening it Sipeltsje 23 november 2011

1) Mededelingen/ingekomen stukken

2) Notulen ledenvergadering 25 november 2010

3) Kort jaarverslag secretaris

4) Financieel verslag penningmeester.

5) Verslag kascontrole (Wiebe Wobbes en Johan Eerlich)

6) Aftreden bestuursleden en verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden.
• Aftredend Hendrik de Vries en Ab de Gauw. Niet verkiesbaar.
• Nieuwe leden… worden benaderd en kunnen zich zelf aanmelden.

7) Stand van zaken rond het nieuwe ijshokje.

8) Midwinterfeest (op zaterdag 4 februari 2012)

9) Wensen en suggesties met betrekking tot ijsbaan en (schaats)activiteiten.

10) Wat verder ter tafel komt en rondvraag.