Wurklist jiergearkomste fan de feriening foar doarpsbelangen “de Eendracht” te Deinum op moandei 2 april 2012

vrijdag 2 maart 2012

WURKLIST

fan de jiergearkomste fan de feriening foar

doarpsbelangen “de Eendracht” te Deinum op

moandei 2 april 2012.

De gearkomste wurdt hâlden yn “Ons Huis” en begjint om 20.00 oere.

1.    Iepenjen

2.    Oantekens fan de jiergearkomste fan 6 april 2011                           (bijlage 1)

3.    Jierferslaggen fan it bestjoer fan Doarpsbelangen en it Utfeartfûns (bijlage 2 en 3)

4.    Finansjele ferantwurding fan Doarpsbelang en it Utfeartfûns          (bijlagen 4 en 5)

5.    Finansjele ferantwurding âld papier  en jierferslach Hiemside         (bijlagen 6 en 7)

6.    Ferslach en finansjeel oersicht boartestúnkommisje                      (bijlagen 8 en 9)

7.    Jierferslach en finansjeel oersicht Aktiviteitenkommisje                   (bijlagen 10 en 11)

8.    Jierferslach Deinum Doe en No                                                         (bijlage12)

9.    Ferslach Kaskommisje, beneaming nij lid

10.  Bestjoersferkiezing

–  ôfgeand en net ferkiesber, Jitsche van der Meer

–  ôfgeand en wer ferkiesber, Anko van der Veen

Kandidaten kinne oant in dei foar de gearkomste opjûn wurde bij de foarsitter (till. 254 2654)

 

SKOFT

 

11.  Siep Tilma fertelt oer it wurk fan de Fûgelwacht yn ús omkriten

12.  Omfreegjen

13.  Sluten