Privacyverklaring

Privacyverklaring Dorpsbelangen de Eendracht (incl. begrafenisvereniging)

Deze verklaring geeft informatie over hoe de vereniging Dorpsbelangen de Eendracht omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van de vereniging worden verwerkt.

Doelstelling Dorpsbelangen de Eendracht:
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van het dorp Deinum en haar inwoners en het in stand houden van een uitvaartfonds.

Onze gegevens:
Dorpsbelangen de Eendracht
Tsjerkepaed 15
9033 WT Deinum

Website: www.deinumdorp.nl
E-mailadres: dorpsbelang@deinum.nl

We respecteren de privacy van onze leden en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in een ledenregister ten behoeve van een jaarlijks te innen lidmaatschapsgeld en in een adressenbestand voor de verzending van informatie aan de leden of begunstigers. De gegevens bestaan uit: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en in geval van automatische incasso uw bankrekeningnummer.

Als u ons een e-mail of een brief stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang als er naar de inhoud daarvan nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens worden opgeslagen in een word/excel-bestand, beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de bestuursleden beschikken over de gebruikersnaam en wachtwoord om in dit systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. De bestuursleden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Inzage, aanpassing en verwijdering

Indien u lid bent van de vereniging Dorpsbelangen de Eendracht heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons bijgehouden persoonsgegevens onjuistheden bevatten, zullen we op uw verzoek de gegevens wijzigen of verwijderen. Desgewenst kunt u ons er ook van op de hoogte stellen dat u niet (meer) benaderd wilt worden door de vereniging. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aanpassingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen als de wet- en regelgeving daar aanleiding toe geeft. Wijzigingen zullen op de website deinumdorp.nl worden gepubliceerd