Deinum

Monthly Archives: september 2009

Mysteryspel 3 okt, 20:15 – 22:30

september 26, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Mysteryspel 3 okt, 20:15 – 22:30

 Nee, ENG!

Op de donkere avond van het Mysteryspel liggen er in Deinum drie oude schatten verstopt.
Meer lezen

Eerste Deinumer motor tourtocht

september 19, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Eerste Deinumer motor tourtocht

De eerste Deinumer motortocht is op zaterdag 19 september 2009 verreden.

De route ging door de zuidwesthoek van Friesland en was, mede dankzij het mooie weer, een prachtige tocht. De eerste stop was bij het strand restaurant “t Mirnser Klif” aan het Ijsselmeer, de laatste bij het Weidumer Hout. Mede gezien het enthousiasme van de rijders zal volgend jaar zeker weer een tocht georganiseerd worden.  Namens de organisatie R. Algra en E. Tamminga

 

 

 


Iepening Jeu de boules baan

september 19, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Iepening Jeu de boules baan

In “Frânske” neimiddei yn Deinum

Sneon 19 septimber en in simmerske temperatuer. It koe net moaier foar de iepening fan de jeu de boules baan. Wethâlder Anne M. v/d Mei en Anne v/d Wulp diene in lyts spultsje tsjin Rinske Metselaar en Jitsche v/d Meer en iependen de jeu de boules baan.
Elk koe it doe besykje en dat waard ek dien. Fan jong oant âlder, want de baan is foar eltsenien, salang as it giet om it jeu de boulen. Net om yn te fytsen of te fuotbaljen, mar dat sprekt fansels…..ja dochs?
Sa’n 18 minsken hawwe har al opjûn en al is de simmer hast om, we wolle noch al besykje om ris in boule te goiaen. Jo/jimme hearre meikoarten mear.


Opening Jeu de Boules baan op 19 september as.

september 15, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Opening Jeu de Boules baan op 19 september as.


Sneon 5 septimber, in frijwilligersjûn fan Klaver Trije

september 6, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Sneon 5 septimber, in frijwilligersjûn fan Klaver Trije

De redaksje fan Klaver Trije is wiis mei har frijwilligers en fûn dat it tiid wie om wer ris in jûn te organisearjen. Sa kaam it dat in “grize golf” troch Deinum, Blessum en Boksum fytste.
Start wie bij Hans en Jitsche en mei in pipermintsje yn ‘e mûle gie de ploech (30 minsken) nei de pleats fan Piet en Femmy Heeringa.
Piet sammelt al jierren skoalplaten en is no sa fier dat hy yn ’t bûthús in eksposysje makke hat. In prachtige kolleksje en tige de muoite wurdich. Dat fûn omrop Fryslân ek en makke opnamen foar Hea!
Nei de kofje/tee yn ‘t bûthús wer op ‘e fyts nei Blessum. Gelokkich wie it noch hieltyd droech. Bij Baukje Miedema in fytsbelkonsert foar har jierdei en doe nei it moaie tsjerkje. Dêr stie de kofje/tee klear mei in stikje oranjekoeke.
Yde ferteld it ien en oar oer de Blessumer mienskip en de rol fan it tsjerkje no en yn de twadde wrâldkriich doe ‘t it in skûlplak wie.
Doe wie it tiid foar in muzykkwis, 15 muzykfragminten krigen we te hearren en dan moast de sjonger/sjongster opskreaun wurde. Soms flink harsenskrabje want jo kinne dan it liet wol, mar wa song dat ek mar wer.
Dêrnei, it wie al aardich tsjuster, nei Boksum. In lyts spatsje rein, mar trochwiet waarden we net. Yn it String wie de ferwaarming justjes oan, wol noflik en al gau hienen Siep en Ytsje de minsken foarsjoen fan in drankje. Siep hiet de minsken wolkom en fertelde oer de plannen fan it String. Der sil yngreven ferboud wurde want it is te lyts wurden no’t ek de lytse bieb en de B.S.O. in plak fûn ha yn it doarpshûs.
Douwe hâldt in praatsje oer it frijwilligerswurk en it ta stân kommen eltse moanne fan de Klaver Trije. Halbe en Tiny Weiland binne al jierren (fanôf 1981) yn ’t spier foar it doarps-krantsje Hja krije in lyts presintsje. Ek Jan v/d Meulen wurdt neamd, hy besoarget al sa’n 25 jier de Klaver Trije yn in grut part fan Deinum. Spitigernôch stiet hy wat dit oanbelanget bûten spul mei syn brutsen draaibonke (wervel). We winskje him betterskip.
Moai is it dat der spontaan minsken harren melde om de boekjes fan Jan rûn te bringen.
Nei jierren is Renny ophâlden as skathâlder, foar har yn’t plak is Anne-Gé ten Berg kommen.
Yde is al fanôf 1976 redaksjelid en sûnt in pear jier foarsitter fan de Stichting en Jitsche kriget in fear yn ‘e broek foar it garjen fan it nijs en de “lay-out”.
Ek de redaksje leden Siep en Douwe dogge al jierren mei oan it ta stân kommen fan de doarpskrante, Douwe al fanôf it begjin en Siep ek al in hiel skoft.
Jitsche fertelt oer de feroarings bij Klaver Trije nei it yn gebrûk nimmen fan it nije kopiear-
apparaat op skoalle. Earst wie der sprake fan dat de tear- en nytploegen net mear nedich wêze soenen want de boekjes kinne der kant en klear út rûgelje. Dit waard lykwols fiersten te djoer en de ploegen (trije fan fiif minsken) meie bliuwe en dat dogge se graach.
It rinnen om ‘e tafel docht it apparaat foar ús, it is dus allinne mar it tearen en niten noch wat der barre moat.
Nei nochris te sizzen dat se wiis is mei al dizze frijwilligers, bûten de redaksje 21, winsket Jitsche elk noch in noflike jûn mei in hapke en in drankje.
Siep slút letter ôf mei “fijn dat jimme der wienen en wol thús”.


Website www.sportenspeldeinum.nl helemaal up to date !!

september 2, 2009 Reacties uitgeschakeld voor Website www.sportenspeldeinum.nl helemaal up to date !!

De website www.sportenspeldeinum.nl is helemaal up to date .

Op de website vind je belangrijke informatie over lestijden, bestuursleden, foto’s  etc..

Altijd handig om te weten !!

 

Sport en Spel organiseert dinsdag 15 september open lessen gymnastiek

en woensdag 16 september open lessen streetdance (een hele populaire sport op die moment in

Deinum bij zowel meisjes als jongens ).

Iedereen mag mee komen doen, kijk voor de lestijden op www. sportenspeldeinum.nl !!