Deinum

Monthly Archives: januari 2010

Frysk Selskip “it Klaverblêd” hold har jierlikse útfiering.

januari 17, 2010 Reacties uitgeschakeld voor Frysk Selskip “it Klaverblêd” hold har jierlikse útfiering.
Freed 15 en sneon 16 jannewaris wie it in drokte fan belang yn it Holt.
Frysk Selskip “it Klaverblêd” hold har jierlikse útfiering.
Mar leafst 230 taskôgers kamen om te genietsjen fan de twa ienakters.
De earste ienakter In Soer Puddinkje .
Yn dizze klucht giet it om it testamint fan Desmond Clairborn dy ’t middels syn advokaat syn famylje en sekretaresse komme litten hat foar it foarlêzen dêrfan. De famylje is tige ynklauwerich en is min te sprekken oer de oanwêzichheid fan de sekretaresse. In famyljebân is der net en dat utert him yn ôfgryslike feninige dialogen. De famylje bestiet út in rêd pratende neef, in arrogante soan en syn op Marilyn Monroe lykjende frou, in yn astrology ynteressearre nicht en twa susters, de iene pittich, de oare senyl. De ferstoarne hat in hiel bysûndere betingst opnommen yn syn testamint en dat liedt ta de nedige spekulaasjes en aksjes by de famyljeleden. De ferdieling fan de erfenis blykt op it lêst tige ferrassend út te pakken en it is boeiend te sjen hoe’t de ferskate erfgenamen dêr op reagearje.
Nei de pauze wiene de spilers fan “Medysk Sintrum Betterskip” oan bar.
Sa’t de namme al bliken docht spilet dizze ienakter yn in sikehûsseal.

Sil Meijer is oan de betterjende hân nei in blineterm-operaasje. Hy wol graach nei hûs, mar moat noch yn it sikehûs bliuwe oant de útslach fan de ûndersiken bekend is. Sil syn mem, Suze Meijer, besiket it har soan yn dy tiid sa noflik mooglik te meitsjen. Se komt faak op besyk en hat altyd in boekje mei kryptogrammen by har, puzzeljen is har grutte hobby. Nanda Biervet, in ferpleechster mei net folle hert foar de pasjinten, bringt in nije pasjint dy’t slim ferwûne is, by Sil op de keamer. Dokter, Loes Donker, hat grutte problemen. Se wurdt der fan fertocht ferdôvjende middels út de medisynkast te stellen. Sil beslút Loes te helpen, mar rekket dêrtroch sels yn gefaar. En wat hat skjinmakster, Martine Waaksma, mei it gefal te meitsjen? Se strúnt oanhâldend op de keamer fan Sil en syn buorman om. Sil hat it sa drok mei de saak fan de ferdôvjende middels dat er hielendal gjin haast mear hat om nei hûs te gean. Of soe der in oare reden wêze?


Activiteitenkalender Vliegbasis Leeuwarden maand febr. 2010

januari 17, 2010 Reacties uitgeschakeld voor Activiteitenkalender Vliegbasis Leeuwarden maand febr. 2010

In de bijlage de activiteitenkalender februari 2010 van vliegbasis Leeuwarden.

userfiles/Activiteitenkalender Vliegbasis Leeuwarden 02-2010.pdf


Persbericht avondvliegen vliegbasis Leeuwarden

januari 12, 2010 Reacties uitgeschakeld voor Persbericht avondvliegen vliegbasis Leeuwarden
Het avondvliegseizoen 2010 van vliegbasis Leeuwarden is vandaag van start gegaan.
In de weken 2, 3, 6, 7, 9, 10 en 12 wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt er overdag gevlogen. Tijdens het avondvliegen begint het vliegen rond de namiddag.
 
In de overige weken wordt gevlogen tussen 08.00 en 16.30 uur. Het uitvoeren van oefenmissies bij duisternis is noodzakelijk voor een optimale training van de F-16 vliegers. De inzet van F-16´s boven onder meer Afghanistan vindt ook bij nacht plaats. Na de modernisering van de F-16 (MLU F-16) zijn de mogelijkheden om in het donker te opereren aanzienlijk verbeterd. Zo heeft de vlieger onder andere zeer geavanceerde nachtzichtapparatuur en doelaanwijsapparatuur ter beschikking gekregen. Het trainen hiermee is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden.

 

Vliegbasis Leeuwarden is voor de invulling van het avondvliegprogramma afhankelijk van externe factoren, zoals de beschikbaarheid van het luchtruim (vooral boven zee). Hierover is nauw contact met de luchtverkeersbeveiliging van het Air Operations and Control Station in Nieuw-Milligen. De avondvluchten worden behalve in Nederland ook in het buitenland uitgevoerd zoals nu in de Verenigde Staten.
Door operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.
Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen.
Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met staf voorlichting vliegbasis Leeuwarden 058-2346700. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.

Sneeuwschuiven in de Mennerdahof

januari 12, 2010 Reacties uitgeschakeld voor Sneeuwschuiven in de Mennerdahof

Hierbij een impressie van de sneeuwschuifactie in Mennerdahof.


Deinum schaatst

januari 3, 2010 Reacties uitgeschakeld voor Deinum schaatst

Nadat zaterdag tijdens en tussen de sneeuwbuien door een mooie baan sneeuwvrij is geschept en geschoven, is het vandaag tijd om te genieten. De ijsbaan is op deze mooie dag dan ook volop in gebruik door jong en oud.