Deinum

Monthly Archives: november 2011

Nieuwsbrief S&S

november 26, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief S&S

Jaarvergadering 2011:

Op 17 november jl heeft de jaarvergadering van Sport en Spel weer
plaats gevonden in ’t Holt. Er waren 13 leden aanwezig.

Er is een terugblik geweest op het afgelopen verenigingsjaar.

Het aantal leden binnen de vereniging blijft de laatste 3 jaren stabiel,
aan het einde van het seizoen waren er 135 leden.
De grootste groep leden (61) is actief bij streetdance. Het succes is zo groot
dat we een ledenstop voor de jongste groep hebben moeten invoeren. We
kunnen echter melden dat we een extra lesuur hebben kunnen organiseren,
waardoor per 1 december j.l. de ledenstop is opgeheven. U kunt uw kind
dus nu weer aanmelden. De grootste stijging van het aantal leden is bij
streetdance geweest, de grootste daling bij volleybal. Een consequentie van de
daling bij volleybal is dat er na 40 jaar – hopelijk tijdelijk- geen herenteam meer
actief is en dat we één damesteam minder in de competitie hebben kunnen
inschrijven.

Afgelopen seizoen heeft Minny Walinga na 25 jaar afscheid genomen als leidster
voor de gymnastieklessen. In de 25 jaar heeft Minny een aantal generaties
Deinumers motorische vaardigheden bijgebracht. Minny is opgevolgd door
Joan Stinstra van der Wal. Tijdens de vergadering bleken de leden erg
enthousiast over de wijze van lesgeven en de afwisseling van de oefeningen.

Kascommissie

De administratie was goed op orde en de kascommissie heeft bij de kascontrole dan
ook geen onvolkomenheden aangetroffen, waarvoor dank aan onze penningmeester Durk Schakel.
De door het bestuur voorgestelde contributieverhogingen werden unaniem
geaccepteerd, dit betekent dat per 1 januari 2012 de volgende contributies per maand gelden:

Gymnastiek jeugd : € 8,00
Gymnastiek dames : € 10,00
Jazzdance : € 11,00
Streetdance : € 13,00
Volleybal : € 7,50
Volleybal jeugd : € 6,00

Ook werd tijdens de vergadering afscheid genomen van Broer Harmen Abma. Broer
Harmen heeft er 2 periodes van 4 jaar opzitten, waarin hij zowel voorzitter als
secretaris is geweest. Alle aanwezigen zijn hem dan ook zeer dankbaar voor zijn
inspanningen. Door Yge van de Berg werd Broer Harmen ook bedankt voor zijn actieve
rol die hij al die jaren heeft gespeeld voor het heren volleybal team. Broer Harmen is
opgevolgd door Reny Menage, zij zal zich in deze nieuwsbrief aan u
voorstellen.

 

 Via deze weg wil het bestuur alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng tijdens de
jaarvergadering.

Graag willen wij onze leden oproepen of er in hun omgeving
potentiele leden zijn voor onze activiteiten. Via onze website
kunnen de leden zich voor elke activiteit aanmelden. Met
name volleybal en jazzdance kunnen nog nieuwe leden gebruiken.

Graag wijzen wij onze leden nog eens op het bestaan van het huishoudelijk regelement. Deze is te vinden op onze website. In het huishoudelijk regelement staan een aantal afspraken beschreven die voor u als lid van belang zijn.
Dit zijn zaken zoals contributie bedragen en betaling, opzeggen van lidmaatschap, bevoegdheden bestuur, aansprakelijkheid. Mocht u een geprint exemplaar van het regelement willen hebben kunt u dit altijd bij een van de bestuursleden opvragen.

Streetdance :

Het afgelopen jaar is weer een dansvol jaar geweest. Meysam heeft zijn diploma gehaald en is nu
gediplomeerd dansleraar.
prijzen gewonnen.Iedereen is zo enthousiast over streetdance dat we er een groep bij hebben gedaan.
Er zijn nu 5 groepen en een selectiegroep. Ook in 2012 wordt er weer volop meegedaan aan
danswedstrijden. Nieuw is dat ook de jongere groepen er aan mee gaan doen. Meysam zal tijdig laten
weten wanneer er een wedstrijd gepland is.

Al met al een succesvol 2011 en we hopen dat het in
2012 ook een mooi jaar wordt met
veel dansleden.

Je kunt ook via de website het contactformulier invullen.

Prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2012.

Reny Menage:

Ik ben Reny Menage en neem het stokje over van Broer
Harmen Abma. Samen met Paul Kuiphof, Wiebren, Silke
en Wisse woon ik sinds juli 2011 met veel plezier in
Deinum. Daarvoor woonden wij in Sneek, waar ik 3 dagen
per week werkzaam ben als Zorgcoordinator en docent
Zorg en Welzijn op de RSG Magister Alivinus. Er is mij
gevraagd om het bestuur van Sport en Spel te versterken
en dat ga ik dan ook met veel enthousiasme doen.

Recentelijk is de nieuwe website van Sport en Spel
Deinum gelanceerd (
waarvoor Jan Willem Overal en Durk Schakel de nodige
inspanning hebben geleverd.

Graag willen wij via deze weg iedereen vragen om een
email met je naam en de sport die jij beoefend bij
Sport&Spel te sturen naar:
www.sportenspeldeinum.nl),


Uitnodiging jaarvergadering it Sipeltsje 23 november

november 18, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging jaarvergadering it Sipeltsje 23 november

Beste schaatsers, schaatsliefhebbers en anderen belangstellenden,

Hierbij nodigt Iisferiening it Sipeltsje iedereen van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en een gezellige ‘3e helft’ op woensdag 23 november 2011 om 20.00 uur in het museum bij Piet Heeringa, Sint Janswei 3, Deinum.

Agenda ledenvergadering Iisferiening it Sipeltsje 23 november 2011

1) Mededelingen/ingekomen stukken

2) Notulen ledenvergadering 25 november 2010

3) Kort jaarverslag secretaris

4) Financieel verslag penningmeester.

5) Verslag kascontrole (Wiebe Wobbes en Johan Eerlich)

6) Aftreden bestuursleden en verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden.
• Aftredend Hendrik de Vries en Ab de Gauw. Niet verkiesbaar.
• Nieuwe leden… worden benaderd en kunnen zich zelf aanmelden.

7) Stand van zaken rond het nieuwe ijshokje.

8) Midwinterfeest (op zaterdag 4 februari 2012)

9) Wensen en suggesties met betrekking tot ijsbaan en (schaats)activiteiten.

10) Wat verder ter tafel komt en rondvraag.


Donateursconcert Advendo Deinum, Boksum, Blessum

november 10, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Donateursconcert Advendo Deinum, Boksum, Blessum

Op zaterdagavond 26 november aanstaande geeft fanfare Advendo haar jaarlijkse Donateursconcert. In samenwerking met gemengd koor Evergreens uit Sneek zullen zij een gevarieerd programma ten gehore brengen. Koor en korps staan beide onder leiding van Dhr. Klaas Tromp.

Ook jeugdkorps Jong Advendo laat van zich horen. Dit seizoen met een nieuwe dirigent, Dhr Anne Groothof.

Het thema van de avond is Film&Musical. U kunt genieten van onder andere muziek uit de musical Joseph and the Amazing technicolor Dreamcoat en Mamma Mia.

Het concert wordt gehouden in de Sint Janskerk te Deinum. De entree is €5,00, voor kinderen tot 12 jaar €2,50.


SINT MAARTEN optocht 11 november

november 1, 2011 Reacties uitgeschakeld voor SINT MAARTEN optocht 11 november