Deinum

Monthly Archives: december 2011

Deinum in kerstsfeer

december 24, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Deinum in kerstsfeer

Ook in Deinum zijn vele dorpsgenoten bezig geweest om de decembersfeer, niet alleen in huis maar ook buiten, aan te brengen.

Onze dorpsfotograaf heeft dit op de gevoelige plaat vastgelegd.

 


Kerstmarkt

december 23, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Kerstmarkt

Wat hebben we gisteren een fantastische avond gehad!
In de aanloop hier naar toe werden de work-shops kerststukjes maken en zeepkettingen goed bezocht.
Ook de kinderen hebben in de aanloop naar de markt spullen gemaakt die weer terug gekocht konden worden.

 Bijna alles is op de markt ook verkocht.

OOK ALLE SPONSOREN WILLEN WE GRAAG BEDANKEN VOOR HUN BIJDRAGE!

Heel veel ouders, kinderen en dorpsgenoten hebben genoten van alle spelletjes
en activiteiten die plaatsvonden. Ook de catering had de hele avond een grote klandizie.

De opbrengst van de avond zit rond de € 1300,- !!!!!!!!

We willen een ieder die geholpen heeft om de markt tot een succes te maken hier heel hartelijk dank voor zeggen.

 

Voor een ieder fijne feestdagen en een alles wat wenselijk is 2012!

Leerlingen, leerkrachten, ouderraad en mzr
CBS De Rank
OBS Master Camminga

 

***Bedankt voor uw bijdrage !***


Kerstmarkt op de basischolen

december 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor Kerstmarkt op de basischolen

Donderdag 22 december 2011 van 17.30 tot 20.00 uur

Als goed vervolg op de vorig jaar ingezette traditie bieden de basisscholen u dit jaar een kerstmarkt aan. We nodigen leerlingen, ouders en dorpsgenoten hierbij van harte uit op deze MARKT! De opening van de markt is om 17.30 uur met een kerstkoor van leerlingen van beide scholen dat u op het plein zal toezingen.

 

Wat is er te doen? 

– Verkoop van kerststukjes

– Verkoop van leerlingenwerk

– Iedereen kan creatief bezig zijn

– Draaiend rad met mooie prijzen

– Grabbelton

– Optreden van een school kerstkoor

– Raadspelletjes

– In het ‘Afrika-lokaal’ kun je o.a. djembéles krijgen

En nog veel meer

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om in het restaurant soep, poffertjes, hartige taart etc. te eten. De opbrengst van de avond gaat voor een deel naar een leerling die momenteel met zijn ouders in Afrika werkt voor de stichting “Indlu Yethemba”. Het andere deel van de opbrengst gaat naar een gezamenlijke aanschaf van een creatieve methode voor beide scholen.


It Klaverblêd giet frjemd!

december 20, 2011 Reacties uitgeschakeld voor It Klaverblêd giet frjemd!
It Klaverblêd giet frjemd!
Sûnt septimber binne de spilers fan It Klaverblêd drok oan it repetearen foar de jierlikse foarstellingen. Dy wurde dit kear hâlden op freed 27 en sneon 28 jannewaris. Te sjen binne twa ienakters, dy’t fansels spile wurde op it Deinumer Holt. Mar wa is toch dy frou dy’t de lieding hat…

 

Nije regisseur
Anja Steegstra hiet se, de regisseur dy’t dizze winter it bêste út de spilers besiket te heljen. Anja komt fan Grou en hat sels in soad op ‘e planken stien. It regisearen is lykwols nij foar har, mar se hat yntusken de smaak sa te pakken dat se ek al aktyf is by de toanielferiening fan Aldegea. Anja nimt it stokje oer fan Douwina Meester, dy’t foar It Perron noch ien kear werom kaam by It Klaverblêd.
 
Twa ienakters
Nei it jûnfoljende stik fan ferline jier, wurde der dit kear twa ienakters spile. Yn de klucht ‘Leafde op ‘e seisde ferdjipping’ besiket in frou foar te kommen dat har man har freon tsjin it liif rint. En jawis, it is in klucht, dus wurdt der hiel wat ôfliichd, fuortkrûpt en ymprofiseard dêr op dy seisde ferdjipping. De oare ienakter, ‘Kofje ferkeard’, is ek in klucht, mar soe ek hiel goed de beneaming skriller ha kinne. Dizze ienakter spilet him ôf yn in kofjeshop, mei somtiden bysûndere klanten dy’t net altyd binne sa ‘t se har foardogge.
Spilers
‘Leafde op ‘e seisde ferdjipping’ wurdt spile troch Stijntje Baarda, Hendrik Sybrandi en Sietse de Vries. Mochten se har tekst kwyt wêze, dan is Mieke Woudstra standby om har wer op gong te helpen. Oan ‘Kofje ferkeard’ dogge Gerda Baarda, Jelmer Salverda, Jetse Baarda, Regina Jorna, Marieke Zonderland, Fokke Buma, Dirkje Woudstra en Jorrit Heeringa mei. Hjir is Annegé ten Berg de ynstekker.
Foarstellingen
De ienakters binne te sjen op freed 27 en sneon 28 jannewaris. Beide jûnen begjinne om 20.00 oere en wurde hâlden yn kafee It Holt. Kaarten kinne op moandei 23, tiisdei 24 en woansdei 25 jannewaris tusken 19.00 en 21.00 oere kocht wurde by Ria Mous, Bûterhoeke 8 yn Deinum. Se kostje tsien euro it stik, stipers betelje sân euro foar in kaart (maksimaal twa kaarten mei koarting per stiper).