Deinum

Monthly Archives: maart 2012

Activiteiten kalender vliegbasis maart 2012

maart 13, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Activiteiten kalender vliegbasis maart 2012

Onderstaand de activiteiten kalender van de maand maart 2012.

Activiteitenkalender-maart-2012


Eerste Kievitsei in Leeuwarden gevonden

maart 13, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Eerste Kievitsei in Leeuwarden gevonden

De broers Anne en Wybrand Jansma uit Deinum hebben op dinsdagochtend het eerste kievitsei in de gemeente Leeuwarden gevonden. Zij vonden het ei om 7.50 uur op een stuk bouwland bij de Swette, ten westen van Leeuwarden.

Eerste Kievitsei in Leeuwarden gevonden | Leeuwarden dichtbij.


Voorlopig programma dorpsfeest 2012

maart 12, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Voorlopig programma dorpsfeest 2012

Dorpsfeest 2012

Voorlopig programma:

Donderdag 30 Augustus

13:00 uur  jeugd voetbal
20:00 uur  Playback show / bonte avond

Aansluitend Drive in Show Reflection Production

Vrijdag 31 Augustus

9:30 uur  Kaatsen
10:30 uur  Basisschoolspelen groep 5 t/m 8
11:00 uur Basisschoolspelen groep 1 t/m 4
´s ochtends peuter- kleuter ochtend
13:00 uur  Ballen op het water lopen tot 17:00 uur
14:30 uur  40+ middag
20:00 uur  cabaret of iets dergelijks

Aansluitend Top 100 coverband

Zaterdag 1 september

10:00 uur Wijkspelen
14:00 uur  Matinee met Jelle B
21:00 uur  Feestavond met Butterfly

Bestuur Nocht en Wille


Voorlopig programma dorpsfeest 2012

maart 12, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Voorlopig programma dorpsfeest 2012

Donderdag 30 Augustus

 • 13:00 uur  jeugd voetbal
 • 20:00 uur  Playback show / bonte avond
 • Aansluitend Drive in Show Reflection Production

Vrijdag 31 Augustus

 • 9:30 uur  Kaatsen
 • 10:30 uur  Basisschoolspelen groep 5 t/m 8
 • 11:00 uur Basisschoolspelen groep 1 t/m 4 ´s ochtends peuter- kleuter ochtend
 • 13:00 uur  Ballen op het water lopen tot 17:00 uur
 • 14:30 uur  40+ middag 20:00 uur  cabaret of iets dergelijks
 • Aansluitend Top 100 coverband

Zaterdag 1 september

 • 10:00 uur Wijkspelen
 • 14:00 uur  Matinee met Jelle B
 • 21:00 uur  Feestavond met Butterfly

Bestuur Nocht en Wille


Wurklist jiergearkomste fan de feriening foar doarpsbelangen “de Eendracht” te Deinum op moandei 2 april 2012

maart 2, 2012 Reacties uitgeschakeld voor Wurklist jiergearkomste fan de feriening foar doarpsbelangen “de Eendracht” te Deinum op moandei 2 april 2012

WURKLIST

fan de jiergearkomste fan de feriening foar

doarpsbelangen “de Eendracht” te Deinum op

moandei 2 april 2012.

De gearkomste wurdt hâlden yn “Ons Huis” en begjint om 20.00 oere.

1.    Iepenjen

2.    Oantekens fan de jiergearkomste fan 6 april 2011                           (bijlage 1)

3.    Jierferslaggen fan it bestjoer fan Doarpsbelangen en it Utfeartfûns (bijlage 2 en 3)

4.    Finansjele ferantwurding fan Doarpsbelang en it Utfeartfûns          (bijlagen 4 en 5)

5.    Finansjele ferantwurding âld papier  en jierferslach Hiemside         (bijlagen 6 en 7)

6.    Ferslach en finansjeel oersicht boartestúnkommisje                      (bijlagen 8 en 9)

7.    Jierferslach en finansjeel oersicht Aktiviteitenkommisje                   (bijlagen 10 en 11)

8.    Jierferslach Deinum Doe en No                                                         (bijlage12)

9.    Ferslach Kaskommisje, beneaming nij lid

10.  Bestjoersferkiezing

–  ôfgeand en net ferkiesber, Jitsche van der Meer

–  ôfgeand en wer ferkiesber, Anko van der Veen

Kandidaten kinne oant in dei foar de gearkomste opjûn wurde bij de foarsitter (till. 254 2654)

 

SKOFT

 

11.  Siep Tilma fertelt oer it wurk fan de Fûgelwacht yn ús omkriten

12.  Omfreegjen

13.  Sluten