Alvestêdetocht foar skoalbern

woensdag 10 februari 2010

IIsferiening “it Sipeltsje” organisearret tegearre mei OBS master Camminga en CBS de Rank freedtemiddei 12 februari in alvestêdetocht foar bern út de groepen 3 o/m 8.

“ys en weder dienende” wurdt dizze tocht ferriiden op de iisbaan tusken  13:30 en 15:00 oere

IJsvereniging “it Sipeltsje” organiseert in samenwerking met OBS master Camminga en CBS de Rank vrijdagmiddag 12 februari een elfstedentocht voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. “IJs en Weder dienende” wordt de tocht geschaatst op de ijsbaan tussen 13:30 en 15:00 uur