Antwoorden vragen jaarvergadering Dorpsbelang de Eendracht

maandag 9 november 2020

Ten behoeve van de jaarvergadering van dorpsbelangen “De Eendracht” Deinum is aan de leden de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Alle vragen zijn verzameld en worden hier beantwoord:

 

Vraag 1

Kan de container niet standaard bij het station staan? Het is altijd erg krap bij de winkel en druk. In de ochtend staat er ook vaak de vrachtwagen voor de winkel, zodat je er helemaal niet langs kan.

 

Antwoord

Het was inderdaad mooi geweest om het oud papier weer naar het station te brengen, maar na de laatste keer dat we de container daar hebben gehad, is het ons duidelijk geworden dat het voor veel mensen moeilijk is om het papier netjes in de container te doen. Het was een puinhoop toen men   ’s ochtends bij de container kwam. Dit heeft ons toen doen besluiten om de container weer terug te plaatsen bij de winkel, waar hij ’s avonds achter een het staat en er meer controle is.

 

Vraag 2

Ik zag dat er al een indeling voor 2021 was gemaakt voor ophalen oud papier. Recent heeft o.a. in de krant en op twitter gestaan dat de prijzen van oud papier niks meer op gaat leveren. Het oud papier beleid in Waadhoeke staat gepland voor de raadsvergadering 17-12. Ik ben benieuwd hoe de verenigingen en scholen gecompenseerd worden nu oud papier niks meer oplevert.

 

Antwoord

In november 2020 wordt er door de gemeente een vragenlijst voorgelegd aan alle verenigingen die aangewezen zijn bij de oud papier inzameling in Waadhoeke. De resultaten worden geëvalueerd door de gemeente. Aan de hand daarvan en afhankelijk van de uitkomsten zal worden bekeken of en in welke vorm er in 2021 een vervolg wordt gegeven aan het perspectief van de verenigingen door de gemeente. Dorpsbelang heeft de vragenlijst inmiddels ontvangen en zal deze uitzetten naar de betreffende verenigingen in Deinum. 

 

Vraag 3

De bocht van it Holt naar de Skimerwei is onoverzichtelijk. Veel automobilisten nemen daar van de Skimerwei naar it Holt de binnenbocht wat tot gevaarlijke situaties leidt. Op de vorige jaarvergadering heb ik daarom gevraagd om bij de gemeente aan te vragen of daar een doorgetrokken streep op het wegdek aangebracht kan worden, om te voorkomen dat automobilisten in deze onoverzichtelijke bocht de binnenbocht nemen. Vraag: wat is het antwoord van de Gemeente richting Bestuur dorpsbelangen?

 

Antwoord

Dorpsbelang is in overleg geweest met de gemeente mb.t. de mogelijkheden de verkeerssituatie te verbeteren. Onder andere belijning en verlichting voor het fietsverkeer is aangemerkt als verbeterpunten.

 

De gemeente heeft aangegeven niet ad hoc veranderingen te kunnen doorvoeren, daarbij is het advies gegeven om via het GVVP (Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan) het e.e.a. aan te merken over de verkeerssituatie en wensen voor de Skimerwei. Dit punt staat op de agenda van dorpsbelang en er zal worden getracht om de gemeente te motiveren de situatie te herzien om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

Vraag 4

Is het mogelijk dat aan de Skimerwei verlichting komt? Het is daar aardedonker ‘s morgens vroeg en ’s avonds.

 

Antwoord

 

Dorpsbelang is in overleg geweest met de gemeente mb.t. de mogelijkheden de verkeerssituatie te verbeteren. Onder andere belijning en verlichting voor het fietsverkeer is aangemerkt als verbeterpunten.

Voor wat betreft de verlichting heeft de gemeente aangegeven dat vanuit de verkeersveiligheid de verlichting van de hedendaagse fietsen in combinatie met belijning van voldoende geacht, omdat het verloop van het fietspad dan ook goed te volgen is. Kattenoogjes die eerder in de gemeente zijn toegepast, zijn vanuit beheerstechnisch oogpunt onwenselijk (o.a. bij asfaltoverlagingen en sneeuwschuiven).

 

De gemeente is op dit moment bezig met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). De gemeente wil bij het opstellen van dit plan weten wat er onder haar inwoners leeft. Onder andere de veiligheid met betrekking tot de Skimerwei zullen wij als punt aandragen.

 

Vraag 5

is bestuur D. D. ook van plan zich in te zetten voor het behoud van de ald leane, als wandel en fietspad, het pad is  n.l. ongeveer 500 a 600 jaar oud en het enige en laatste originele historische uitgaande pad van Deinum.OPl.1bestaande pad verbeteren  en overweg open laten OPL.2 een
tunneltje + verbeteren pad [een tunneltje is toegezegd] OPL.3alternatieve pad langs de spoorlijn OPL.4 enz. Het alternatieve pad is nu gepland bij een zeer gewaardeerde veehouder uit Deinum die daar fel op tegen is

 

Antwoord

In september 2019 heeft de gemeente met dorpsbelang Deinum en Blessum gesproken over het opheffen van de spoorovergang aan het einde van de Aldeleane en de mogelijke alternatieven. Dit in het kader van het Programma voor Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s).

ProRail geeft er de voorkeur aan om de onbewaakte overwegen op te heffen en de weggebruikers om te leiden. Aangezien er voor de Aldeleane voldoende alternatieven zijn, heeft ProRail besloten deze onbewaakte overweg op te heffen. Dit besluit staat vast.

Het bestaande pad verbeteren en de overweg openlaten is daarom geen optie. Gezien de verkeersveiligheid is dit ook niet wenselijk. Wij willen in herinnering brengen dat in 2017 een oud Deinumer haar kind bij een onbewaakte overweg heeft verloren. Een herhaling willen wij absoluut voorkomen.

Om toch een mooie wandel- en fietsroute te behouden, zijn met de gemeente Waadhoeke enkele varianten besproken. De gemeente heeft toen aangegeven de ’tunnelvariant’ bestuurlijk (financieel) te hebben verlaten. Wij hebben een inzage gekregen in de kosten en wij begrijpen dat hiervan wordt afgezien, ook met het oog op de mogelijk alternatieve route.

Om diverse redenen zijn wij enthousiast over de alternatieve route. Er kan (weer) een fietsroute door het dorp Deinum ingericht worden, ‘rondje rond de kerk’, een route langs fraaie dorpsaangezichten. De alternatieve route kan een positieve uitwerking hebben voor de middenstand in ons dorp. Daarnaast hoeft men nu niet meer langs Wassenaar, waardoor voornamelijk ouders met kinderen weer een fijnere route hebben om te fietsen/wandelen. Ook denken wij dat dit een mooie/leukere route wordt langs het water in plaats van langs het spoor.

Als aandachtspunt hebben wij meegegeven dat de alternatieve route langs de Heechhiemsreed voor voetgangers gebruiksvriendelijker moet worden gemaakt (vee roosters) en het fietspad moet breed genoeg zijn om overig verkeer te passeren.

U zult wellicht de tekening al hebben gezien, maar voor de zekerheid voegen wij een afbeelding van het beoogde tracé als bijlage toe.

Zoals u kunt zien is het plan om maar een gedeelte van het oude fietspad te verwijderen. Daar komt een mooie en veiligere route met een spoorbrug voor terug.

In september 2019 hebben de dorpsbelangen Deinum en Blessum bij de gemeente aangegeven positief tegenover de plannen te staan. Vervolgens is de gemeente met de betreffende grondeigenaren om tafel gegaan om overeenstemming te bereiken. Naar ons laatste informatie is er nog geen overeenstemming bereikt met één grondeigenaar. Het artikel in de Leeuwarder Courant op 12 augustus 2020 was daarom te voorbarig. Wanneer er overeenstemming wordt bereikt, dan zal het vergunningentraject opgestart worden. U kunt hiertegen bij de gemeente in bezwaar gaan.