Nieuwsbrief Vrijbaan en Gemeente Menaldumadeel

maandag 7 december 2015

915c304b-2c57-40d4-b66f-000b5a0dcd05~2

Wieger Feddema
Omgevingsmanager

Namens de gemeente Menameradiel ben ik omgevingsmanager voor het project Herinrichting Deinum – Boksum. Ik ben het aanspreekpunt voor iedereen die iets met de uitvoering van deze werkzaamheden te maken heeft.

Het gaat dan niet alleen om de weggebruikers en de omwonenden, maar het is ook mijn taak om andere belanghebbenden, zoals het Wetterskip, dorpsbelangen, grondeigenaren, hulpdiensten, busmaatschappij en andere betrokkenen te informeren.

Daarnaast zie ik het als mijn belangrijkste taak om alle belanghebbenden mee te nemen in het project. Communicatie is hierbij van essentieel belang. Daarbij ben ik de verbindende schakel naar het gemeentebestuur toe en heb ik een adviserende rol naar het projectmanagement van Leeuwarden Vrij-Baan.

Van planfase tot uitvoering
Mede omdat ik vanaf de start betrokken ben geweest bij het initiatief om te komen tot een nieuwe inrichting van Deinum-Boksum, ben ik aangewezen als aanspreekpunt in dit gebied. Al in 2012 zijn we begonnen met gesprekken met het dorp en zijn de wensen en ambities van het dorp in kaart gebracht. Diverse keren zijn we bij elkaar geweest en dat heeft geleid tot het plan zoals dat nu wordt uitgevoerd. Ook met diverse andere belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd, over bijvoorbeeld grondaankopen, sportvoorzieningen, flora en fauna maatregelen, archeologie, verleggen van kabels en leidingen, nieuwe groenaanplant, het inrichten van woonvelden, het inrichten van een nieuwe vaart en andere onderwerpen. Het management en het gemeentebestuur vinden het van groot belang dat we ook tijdens de uitvoering rekening houden met wat in de achterliggende periode is besproken met belanghebbenden. Doordat er nu een vast aanspreekpunt is, kunnen mensen ook terugvallen op een persoon waar ze eerder mee gesproken hebben.
Dat is in grote lijn mijn taak. Zorgen dat de communicatie goed verloopt, zorgen dat afspraken die gemaakt zijn in het voortraject worden nagekomen en aanspreekpunt zijn voor de omgeving.

Meer weten?
Wilt u informatie over het project Herinrichting Deinum-Boksum? U kunt mij altijd bereiken via e-mail: w.feddema@menameradiel.nl.