Musikal

vrijdag 26 juni 2015

Wij binne fan doel om takomme jier 2016 wer in musikal op te fieren yn de Sint Jan te Deinum, ûnder rezjy fan Gooitzen Eenling.

Der binne in protte minsken, jong en âld, foar nedich en der sit genôch talint yn Deinum, Boksum en Blessum.

De útfiering sil wêze ein maaie 2016, de rippetysjes begjinne yn jannewaris.

Dy’t nocht hat om mei te dwaan kin him/har no alfêst opjaan bij:

Ina Kuipers, Spoorstrjitte 2, Deinum, til. 058-2541388,

E-mail folkertenina@planet.nl

 

De liturgykommisje Terpoarte