Deinum

Fugelwacht

Naam : Fugelwacht
Voorzitter : Eize van Ommen, Hilaard
Secretaris : Siep Tilma, Boksum
Penningmeester : Thom Hofman, Deinum
Leden : Izaak de Vries, Deinum
Jan Mennema, Dronryp
Janke Bosma, Boksum
Rutger Fopma, Hilaard
E-mail :
Website :
 

De fûgelwacht is oprjochte op 1 jannewaris 1990 ûnder de namme “Fûgelwacht Blessum, Boksum, Deinum”.
Us wacht is net ien fan de âldsten mar dat wol net sizze dat der foar dy tiid niks barde. Fanôf de santiger jierren wiene we aktyf, earst selsstannich en letter ûnder de wacht “Ljouwert e.o.”.
We wiene it der oer iens dat we sels ek wol in feriening oprjochtsje koenen en dat is bard.
Men fielde him/har bij in eigen feriening ek mear belutsen.
Yn de rin fan 1991 is Hilaard der ek by kaam en waard de namme feroare yn “Fûgelwacht Boksum en Omkriten”.

It wurk fan de fûgelwacht is it beskermjen fan natoer en miljeu; ek besykje we de bern der bij te belûken.
Troch lêzings, it meitsjen fan fûgelhokjes en se mei te nimmen it lân yn, lit men de jeugd priuwe oan wat er sa al yn de natoer libbet.
De feroarings yn ‘e lânbou meitsje dat de boer it net allinne mear kin.
De fûgelwacht is ree om de nêsten mei aaien oan te merken tidens it dongjen, it ynjektearen, it meanen en nestbeskermers te pleatsen as it fee yn it lân komt.
Dizze (nei)soarch komt fuort út de aaisikerij. Net allinne profitearje fan de natoer, mar ek ree wêze om de natoer te helpen.
Ek minsken dy’t net aaisykje mar harren dochs ferbûn fiele mei de natoer dogge mei. Op dit stuit binne 60 minsken dwaande mei neisoarch ferdield oer de fjouwer doarpen.

De BFVW (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten) wêr’t eltse fûgelwacht by oansluten is hat op dit stuit rom 26.000 leden.
Hjir fan binne sa’n 6000 aktyf dwaande mei de neisoarch yn in gebiet fan 154.000 bunder lân
It is spitich dat der ferskate organisaasjes tsjin it aaisykjen oanskoppe.
Aaisykje kin men op dit stuit allinne yn Fryslân, men moat dan yn it besit wêze fan in jildige neisoarchpas, yn alle oare provinsjes is it ferbean.

Us wacht hat op dit stuit sa’n 370 stipers ferdield oer boppeneamde doarpen. We hiene der sa’n 400 mar troch ferstjerren / ferhúzjen binne it no wat minder.
Miskien wolle jo it wichtige wurk fan de fûgelwacht stypje; foar € 5,- binne jo lid.
Oan it ein fan it jier krije jo in kreas jierferslach troch de doar skoot.
Opjefte by boppesteande persoanen.

Ynljochtingen / fûgelnijs trochjaan kin nei : sieptilma@hotmail.com

Bestjoer fûgelwacht.