Deinum

Kerk

Protestantse Gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

Der is alle Snein-te-moarnen preek, om en om yn Deinum en Boksum en soms yn Blessum. De tsjinsten begjinne as regel om healwei tsienen.

Preses:

– vacant –

Skriba:

Mw. Rika Hessels
Sj. de Zeestrjitte 28
9033 XA Deinum
058 – 2541967

 

Hiemsiede: www.terpoarte.nl

E-post  scriba@terpoarte.nl

By de koster is  in boekje oer de Sint Jan te ferkrijen. It is útjûn yn 1972 doe t der in restauraasje fan de tsjerke wie. Ek binne der kaarten te keap. De Trjilling is it moanlikse tsjerkekrantsje fan de gemeente.