Deinum

Kerk

Protestantse Gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

Der is alle Snein-te-moarnen preek, om en om yn Deinum en Boksum en soms yn Blessum. De tsjinsten begjinne as regel om healwei tsienen.

Ek is der yn it winterskoft in aktiviteiten prograam wat foar eltsenien tagongklik is. Sjoch derfoar op de hiemside

De Trjilling is it tsjerkekrantsje fan de gemeente en ferskynt 6 kear yn it jier

 

Predikant:

Harrie Srubbe

Van Sminialeane 10

8731 BE Wommels

Till:0515-336793  email harrie.strubbe@hotmail.com

Skriba:

Mw. Frouwkje van der Veen
It Harspit 1
9033 XS Deinum
058 – 2541204

 

Hiemsiede: www.terpoarte.nl

E-post  scriba@terpoarte.nl