Wurk fan Lokke

donderdag 22 augustus 2013

Utstalling fan wurk fan Lokke Laurijssens yn de
St. Jan fan Deinum tot 15 september 2013